ප්රශ්නයක් තිබේද?දුරකථන:+86 15262133000
විද්යුත් තැපෑල:info@changyuplywood.com

නඩු

නිදන කාමර ප්රදේශය

1
2
3
4
5
6
7
9
8
11
10
12

කැරවන් අභ්යන්තරය

1
2
3
4
5
6

මුළුතැන්ගෙයි ප්රදේශය

1
2
3
5
7
9
10
11
12

ජීවත්වන ප්රදේශය

1
10
2
7
6
8

වැසිකිළි ප්රදේශය

1
3
4
5
6
2

යාත්‍රා අභ්‍යන්තරය

1
2
3